PERSBERICHT

Zwolle, 20 december 2018

Principebesluit maatregelen voor

natuurherstel Engbertsdijksvenen

ZWOLLE - De Bestuurlijke Adviescommissie Planvorming Engbertsdijksvenen heeft woensdag 20 december 2018 gezamenlijk een richting gekozen voor een pakket maatregelen in en rondom het Natura 2000-gebied. Deze maatregelen zijn nodig voor het herstel en uitbreiding van de natuur in de Engbertsdijksvenen. Begin 2019 worden deze maatregelen doorgerekend en, als dat nodig is, geoptimaliseerd. De adviescommissie heeft bij haar afwegingen steeds het behalen van de natuurdoelen met zo min mogelijk impact op de omgeving op een zo robuust en duurzaam mogelijke manier als uitgangspunt genomen. Belangrijk is ook dat er zo veel mogelijk water wordt geconserveerd en alleen water wordt aangevoerd als dat noodzakelijk is.

Combinatievariant met buffers en nieuw parallelkanaal aan de westzijde

Voor het behalen van de natuurdoelen is vernatting van het gebied noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn in de afgelopen maanden een aantal varianten onderzocht. Woensdagavond is de richting voor een variant bepaald. De variant bestaat uit een aangepaste buffer aan de noordoostzijde en een zuidelijke buffer. Beide buffers worden met elkaar verbonden door een buffer die deels binnen het natuurgebied loopt en deels erbuiten. Voor de zuidzijde is samen met de bewoners en Staatsbosbeheer een aangepast inrichtingsplan gemaakt. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Daarnaast laat de adviescommissie een peilverhoging van 0,85 m van het Geesters Stroomkanaal ten westen van het gebied doorrekenen, gecombineerd met de aanleg van een nieuw parallelkanaal en het dempen van de Schipsloot in het noordwesten.

Flinke stap gezet naar duidelijkheid

Onafhankelijk voorzitter Erik Back is blij dat er een richting bepaald is. ,, We hebben gezamenlijk een flinke stap gezet op weg naar duidelijkheid voor de mensen in het gebied. In het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met alle partijen stap voor stap toegewerkt naar een effectief én gedragen pakket maatregelen voor de inrichting van de Engbertsdijksvenen. Met deze richting doet de Bestuurlijke Adviescommissie daar recht aan.”

Doorrekenen maatregelen

Het kernteam gaat in januari aan de slag met het doorrekenen van de maatregelen. De uitkomsten van deze berekeningen worden in kleinschalige bijeenkomsten of tijdens keukentafelgesprekken gedeeld met de direct betrokkenen in het gebied. Waar dat nodig is, vindt optimalisatie plaats. Eerste helft 2019 wordt duidelijk hoe het definitieve advies inrichtingsplan eruitziet dat ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd.

 

 

klik voor meer info en details  hieronder op lees dit nieuws!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 boeh voor de gemeente Twenterand;

de drempels liggen er nog steeds!

op de Bovenlandweg.
 

 

 oooooo

 

 

 

 

 

Natura 2000 Natura 2000

 

 

 

 voor actueel nieuws kijk op de website

 van de provincie Overijssel!

 klik hiervoor op 

   lees dit nieuws

voor de laatste info over natura 2000!

 

 

 

 

 

 

 

 

ooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 meer info bij  Karsten BV 

Nonkeswijk 2a, 7687 AZ Daarlerveen

Postbus 46, 7680 AA Vroomshoop

Tel: 0546 – 645000

Mob: 06 - 21862900

Email: g.karsten@karstenbv.nl

 

 

klik hier voor het plan

            

 

 ============================================

    

 

Beheerplan Engbertsdijksvenen


Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.

Planuitwerking Engbertsdijksvenen van start

Op 7 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten het plan van aanpak voor de planuitwerking Natura 2000 Engbertsdijksvenen goedgekeurd. Na een zorgvuldige kwartiermakersfase in 2016 onder leiding van LTO Noord, is duidelijk geworden dat de volgende partners vertegenwoordig zijn in de Bestuurlijke Adviescommissie en nauw betrokken worden in het gebiedsproces:

  • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
  • Algemene grondgebruikers (vertegenwoordigen belangen van grondgebruikers en Platform Engbertsdijksvenen)
  • Bewoners en plaatselijke belangen (vertegenwoordigen Platform Achter het Stroomkanaal en plaatselijke belangengroepen)
  • Landgoederen en Wildbeheer (vertegenwoordigen Landgoed Almelo en de Wildbeheer eenheid)
  • Natuur en Milieu Overijssel (vertegenwoordigen belanghebbende natuurorganisaties en natuurboeren)
  • gemeente Twenterand (vertegenwoordigen ook de gemeenten Tubbergen en Hardenberg)
  • Staatsbosbeheer
  • Waterschap Vechtstromen

Op 20 december 2016 is de kwartiermakersfase op informele wijze afgerond. In maart 2017 is de planuitwerking gestart.

 

 0000000

 

Dorpsplanplus

 

meer weten lees verder